Jozef Hromčík 14.10.2018

Text: Kniha Žalmov 15:1-5

1 Žalm Dávidov. Hospodine, kto bude pohostíniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vrchu tvojej svätosti? 2 Ten, kto chodí bezúhonne, činí spravedlivosť a hovorí pravdu svojím srdcom; 3 kto neohovára svojím jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlého a na svojho blížneho nevznesie potupy;4 v ktorého očiach nemá cti zavrhnutý, ale tých, ktorí sa boja Hospodina, ctí; kto, keď prisahal, čo i na svoje zlé, nezmení; 5 kto nedáva svojich peňazí na úžeru a proti nevinnému nevezme úplatného daru. Ten, kto to činí, nepohne sa na veky.


Tomáš Balca st. (Hložany) 14.10.2018

Text: Evanjelium podľa svätého Matúša 4:18-20

18 A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Petra, a Andreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári. 19 A povedal im: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí. 20 A oni hneď opustili siete a išli za ním. 


Mladež - Ježiš je môj spasiteľ

Mladež - V mene Ježišovom

Daniel Pokoracki 14.10.2018

Text: Prorok Izaiáš 54:13-17

1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. 2 Ale Ježiš odpovedal a riekol im: Či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? 4 A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! 5 Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. 6 A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. 8 A to všetko je počiatkom preporodných bolestí sveta. 9Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. 10 A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť 11 a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. 12 A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; 13 ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený.

Tomáš Balca st. (Hložany) 14.10.2018 – Poobede

Text: Epištola svätého Pavla Efežanom 1:22-23

 22 A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.

Zdieľať tento príspevok