Želislav Širka 07.10.2018

Text: List Rimanom 3:21-23

Spravodlivosť z viery

21 Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi. 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, 23 lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 


Vladimír Marušník 07.10.2018

Text: Epištola svätého Pavla Židom 10: 35-39

35 Tedy neodhoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. 36Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie. 37 Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prijsť, prijde a nebude meškať. 38 A spravedlivý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, nemá v ňom záľuby moja duša. 39 Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali, do zahynutia, ale ľudia viery dobyť dušu.


Mladež - Len malá chviľa a príde náš drahý Pán

Mladež - Ďakujem...

Ján Čech 07.10.2018

Text: Prorok Izaiáš 54:13-17

13 A všetci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hojnosť pokoja budú mať tvoji synovia. 14 Budeš pevne postavená na spravedlivosti a budeš ďaleko od útisku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa nepriblíži k tebe. 15 Hľa, keby sa predsa niekto srotil proti tebe, nebude to odo mňa. Ktože sa srotí proti tebe? Padne pre teba. 16 Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý dýma na oheň z uhlia a vyrába zbrane podľa svojej práce; a ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. 17 Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí Hospodin.

Zdieľať tento príspevok